Villa Relax

Regulamin

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villi Relax w Kołobrzegu przy ulicy Kościuszki 10, 78-100 Kołobrzeg.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Villi oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
3. Regulamin dostępny jest w recepcji, w pokoju oraz na stronie internetowej www.relax.kolobrzeg.pl
4. Potwierdzenie zapoznania się i zobowiązanie do przestrzegania zasad regulaminu następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.

§ 2 Doba hotelowa

1. Pokój jest wynajmowany na doby.
2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Po godz. 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej wg aktualnego cennika.
3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Villa uwzględni prośbę przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia poprzedzającego wyjazd.
5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Villa informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
2. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Gość jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty za pobyt w ciągu 2 dniu po przybyciu.
4. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienie się Gościa do godz. 18:00 zostanie naliczona opłata za wykorzystanie pokoju.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca za opłacony pobyt. Wyjątek stanowi udokumentowany przypadek losowy.
6. Villa może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub Gości lub też na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
7. Villa może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 5 Odpowiedzialność Gości

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Zachowanie Gości, osób korzystający z usług Villi oraz zwierząt towarzyszących nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, obiekt może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
3. O zaistniałych szkodach powstałych w obiekcie należy niezwłocznie powiadomić recepcję.
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, bądź towarzyszących zwierząt według aktualnego cennika.
5. Korzystanie z urządzeń udostępnionych w obiekcie dozwolone jest po zapoznaniu się z instrukcją.
§ 6 Odpowiedzialność obiektu
1. Villa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art.846-849 kodeksu cywilnego.

§ 7 Pokój

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
2. W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
4. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie Villi.
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach, w ich wyposażeniu. Nie wolno również demontować urządzeń: czujnik dymu, suszarki, telewizora. Naruszenie tego punktu będzie skutkować naliczeniem opłaty.
6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju w godzinach od 08:00 do 22:00.
7. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.
8. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien wyłączyć czajnik, wyłączyć klimatyzację, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi na klucz.
9. Gość zobowiązuje się do dbania o pokój i zgłaszania recepcji wszystkich zauważonych uszkodzeń lub zniszczeń przedmiotów wyposażenia powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 8 Jadalnia

1. Śniadania są serwowane w formie bufetu szwedzkiego. W okresie sezonu niskiego bądź przy małej ilości Gości podawane są zestawy śniadaniowe.
2. Obowiązuje zakaz wynoszenia z jadalni jedzenia oraz zastawy stołowej.
3. Wprowadzanie zwierząt na jadalnię jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Obecność zwierząt w jadalni nie może przeszkadzać innym Gościom oraz personelowi.
4. Niekorzystanie ze śniadania w określonym czasie nie uprawnia do rekompensaty pieniężnej.
5. W sytuacji wyjazdu przed serwowaniem śniadań jest możliwość pobrania zestawu śniadaniowego na wynos (po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji).

§ 9 Przedmioty pozostawione

1. Przedmioty pozostawione w obiekcie będą odsyłane na koszt Gościa. Gość jest zobowiązany na własny koszt zamówić kuriera.
2. W przypadku braku dyspozycji, Villa będzie przechowywała pozostawione rzeczy przez 3 miesiące po czym zostaną zniszczone.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi (obejmujący również balkony pokojowe oraz tarasy). W przypadku palenia w budynku zostanie doliczona (każdorazowo) do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pomieszczenia oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
2. Opłata za zgubienie klucza wg aktualnego cennika.
3. Villa jest dostępna również dla zwierząt domowych za dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
4. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy, właściciel zobowiązany jest posiadać kaganiec i książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami.
5. Obowiązuje zakaz wyprowadzania psów do ogrodu i załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie obiektu. Naruszenie tego postanowienia może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej 100 zł (każdorazowo).
6. Na terenie obiektu znajduje się parking zamknięty, niestrzeżony, monitorowany płatny wg aktualnego cennika.
7. W obiekcie obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
8. W Villi zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 5 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

§ 11 Informacja o danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Relax w Kołobrzegu.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez obiekt.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
Podanie danych osobowych przez Gości jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować: a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej. b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju.
Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu.

rezerwacja